info@casu.sk 

0902 272 219 

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

predaja kávy, cukru, mlynčekov a doplnkov obchodnej spoločnosti

CASU, s. r. o.

so sídlom: Ružová dolina 25 Bratislava 821 09 Slovenská republika

IČO: 45 703 973

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67136/B

DIČ: 2023093941

IČ DPH: SK2023093941

v texte ďalej aj ako „CASU" alebo „Predávajúci"

1. Definície a vymedzenie pojmov

1.1 Spoločnosť CASU je predávajúcim tovaru.

1.2 Tovarom sa na účely podmienok rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.

1.3 Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická, spotrebiteľ alebo podnikateľ), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

1.4 Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

1.5 Informácie o kupujúcom sú pravdivé a úplne vyplnené údaje o kupujúcom a to najmä avšak nie výlučne v prípade ak je kupujúcim nepodnikajúca fyzická osoba: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, a miesto dodania tovaru, e-mailová adresa a telefonický kontakt, a v prípade ak je kupujúcim podnikateľ: obchodné meno, resp. označenie, sídlo, resp. miesto podnikania, IČO (ak bolo pridelené), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty (ak bolo pridelené), miesto dodania tovaru, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

1.6 Elektronickou objednávkou sa rozumie Kupujúcim odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, označenie objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

1.7 Ceny dané alebo odkazované na webovom sídle Predávajúceho sa riadia dostupnosťou, predstavujú ponuku, pričom však môžu byť kedykoľvek stiahnuté alebo zmenené pred prijatím elektronickej objednávky.

1.7 Akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy (objednávky) zo strany Predávajúceho dochádza zaslaním e-mailu z e-mailovej adresy Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke, v ktorom je Kupujúci informovaný o uzatvorení zmluvy.

1.8 Všeobecné obchodné podmienky obchodné podmienky vzťahujúce sa na zmluvné vzťahy uzatvárané predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronickej objednávky. Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Objednávka, uzavretie zmluvy, cena za tovar

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

2.3 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky Predávajúcim. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

2.4 Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim.

2.5 Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

2.6 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

2.6.1 v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo

2.6.2 tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

2.7 Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom jeho webového sídla je uvedená vždy pri vybratom tovare. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

2.8 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na jeho webovom sídle s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné a účinné dňom ich uverejnenia na webovom sídle Predávajúceho.

2.9 Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

2.9.1 platba pri dodávke na dobierku: pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;

2.9.2 platba vopred: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Predávajúceho. Kupujúci je pri platbe vopred povinný použiť variabilný symbol za účelom správnej identifikácie platby. Variabilný symbol je číslom objednávky. V prípade nesprávneho uvedenia variabilného symbolu sa Kupujúci vystavuje riziku neidentifikovaniu platby. V prípade neidentifikovania platby sa kúpna cena považuje za neuhradenú.

3. Dodacie podmienky

3.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 do 30 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov. Pre vybrané modely, predávajúci spravidla špecifikuje dátum jeho dodania priamo na stránke vybraného produktu.

3.2 Kupujúci si môže tovar osobne vyzdvihnúť v predajni Predávajúceho, alebo nechať zaslať Predávajúcim na adresu dodania, ktorú uvedie v objednávke.

3.3 Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Náklady na dopravu znáša Kupujúci.

3.4 Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.

3.5 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny.

3.6 Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

3.7 Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

3.8 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

4. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

4.1 V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

4.2 Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

4.3 Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

4.5 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

5. Záručné podmienky a záručná doba

5.1 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

5.2 Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad, pokiaľ nebol k tovaru vydaný záručný list.

5.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

5.4 Kupujúci je povinný riadiť sa pri užívaní Tovaru radami, odporúčaniami výrobcu ako i príručkou na užívanie Tovaru. V prípade porušenia tejto povinnosti si predávajúci vyhradzuje právo neuznať reklamáciu.

5.5 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.

5.6 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

6. Osobné údaje

6.1 Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov") so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Predávajúcim a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednaným tovarom, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Predávajúceho, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing) Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

6.2 Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas podľa bodu 6.1 týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.

6.3 Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na dodanie objednaného tovaru. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

7. Náhrada škody

7.1 Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.

7.2 Kto poruší svoju povinnosť zo Zmluvy, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

7.3 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za škodu maximálne do výšky 1.000,00 EUR.

7.4 Nadobúdateľ nahrádza len skutočnú škodu, nenahrádza ušlý zisk.

8. Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1 Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

8.2 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v platnom a účinnom znení.

8.4 Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.

8.5 Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

8.6 V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Kupujúci a Predávajúci uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

8.7 Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

8.8 Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 18.februára 2013.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info